රෝමානු අංක වල ඔබගේ IP ලිපිනය

මගේ IP ලිපිනය කුමක්ද?

ඔබගේ ip ලිපිනය

III.XC.CCV.VIIIරෝම ඉලක්කම්වලින් නිරූපණය වන සංඛ්යාංක ක්රමයක් පුරාණ රෝමයේ සිට පැවත එන අතර, යුරෝපයේ පුරා පැතිර ඇති සංඛ්යා ලේඛනගත පුර්ව මධ්යකාලීන යුගයට ලියන ලද සාමාන්ය ක්රමයක් විය. මෙම පද්ධතියේ අංකයන් ලතින් හෝඩියේ සිට අකුරු සංයෝජන මගින් නියෝජනය වේ. රෝමානු සංඛ්යාවන්ගේ ඔබගේ පරිගණක IP අංකය: III.XC.CCV.VIII